معرفی

مشخصات فردی

نام - نام خانوادگی : صغری   براری نوکاشتی

پست الکترونیکی : barari@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید چمران اهواز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حسابداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 4

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386-12-01

صغری براری نوکاشتی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^